Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, concepten en overeenkomsten voor Redlek.nl en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Opdrachtaanvaarding
Redlek.nl  aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties en vaardigheden en ervaringen bezit. De in een opdracht in te zetten adviseurs namens Redlek.nl dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken.

Totstandkoming van de opdracht
Redlek.nl verplicht zich door het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht te verstrekken. De opdrachtgever en Redlek.nl  kunnen zich zodoende een beeld vormen van de conceptaanvraag.

Faciliteiten
Opdrachtgever stelt faciliteiten ter beschikking aan Redlek.nl  voor de uitvoering van een opdracht. In de overeenkomst is vastgelegd voor welke faciliteiten opdrachtgever en Redlek.nl zorgt en welke kosten hieraan zijn verbonden.

Annulering door de opdrachtgever
Bij annulering is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Wanneer de opdracht geannuleerd wordt binnen 5 dagen voor de werkelijke aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Verplaatsing van de opdracht binnen 5 dagen voor de werkelijke aanvang is niet mogelijk. Wanneer de overeengekomen aanvangsdatum met meer dan 1 maand wordt overschreden is de opdrachtgever 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd en komt de tot stand gekomen opdracht te vervallen.

Annulering door Redlek.nl
Redlek.nl streeft ernaar een opdracht altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden een opdracht moet worden verplaatst, aanvaardt Redlek.nl geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit verplaatsing van een opdracht. Redlek.nl kan een vervanger sturen wanneer een opdracht nog moet beginnen.

Vertrouwelijkheid
Redlek.nl is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Tariefaanpassing Redlek.nl kan door tussentijdse veranderingen van lonen en kosten haar tarief aanpassen. Overeengekomen tarieven zoals vermeld in een overeenkomst blijven gehandhaafd zolang de overeenkomst duurt, tenzij de overeenkomst langer dan een jaar is.

Betaling
De voor de uitvoering van de opdracht opgegeven duur en omvang is bij benadering gesteld. Gedurende tussentijdse rapportage(s) zal mededeling gedaan worden over het verloop der werkzaamheden. Overschrijding van de opgegeven duur der werkzaamheden van meer dan 10% als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs niet ten nadele van Redlek.nl uitgelegd kunnen worden, geeft Redlek.nl aanspraak op een billijke vergoeding van de extra tijd. Redlek.nl zal hiervan melding maken, zodra zij verwacht dat de opgegeven duur met meer dan 10% wordt overschreden. De opdrachtgever kan dan Redlek.nl verzoeken de omvang van de werkzaamheden te herzien.

§ Alle facturen van derden (zoals tekstschrijvers, vormgeving, fotografie/illustraties en drukwerk) zullen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden gefactureerd, zonder tussenkomst van Redlek.nl.
§ De opdrachtgever ontvangt aan het eind van elke maand achteraf een factuur van de daadwerkelijk gemaakte uren (gespecificeerd per uur) van de adviseurs. Dit houdt in dat alleen de gewerkte uren in rekening worden gebracht en de niet gewerkte uren (zoals bij ziekte of vrije dagen) worden niet in rekening gebracht.
§ De opdrachtgever zal de betalingen aan Redlek.nl laten plaatsvinden binnen 21 dagen na factuurdatum.
§ Betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking.
§ Wanneer de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens Redlek.nl heeft voldaan ontvangt
hij een schriftelijke herinnering waarin een nadere termijn van betaling is opgenomen. Is door de opdrachtgever ook binnen de nadere termijn niet betaald dan is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij tot aan de dag der volledige betaling rente verschuldigd van 2,5 % per maand over de gehele periode van het uitstaande bedrag.
§ Alle kosten die voor, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag.

Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die worden gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Redlek.nl
De opdrachtnemer dient alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Geschillen
Elk geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst wordt in eerste instantie in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, of niet tot het gewenste resultaat leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Op de overeenkomst in al haar onderdelen het Nederlands recht van toepassing.